המועצה לענף הלול (להלן: "המועצה") מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: "המידע ו"האתר", בהתאמה), בכפוף לתנאים המפורטים להלן. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם המתחבר לאתר.

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל זכויות היוצרים בפרסומי המועצה לרבות אלה  המתפרסמים באתר, שייכים למועצה. זכויות היוצרים בפרסומים רשמיים המצוטטים באתר, כגון דברי חקיקה ופסיקה, שייכות למדינת ישראל. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" במידע המוגן, בהתאם להוראות חוק זכויות יוצרים, התשס"ח – 2007.

המועצה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות במידע. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע. המועצה, לרבות האורגנים שלה ועובדיה לא ישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במידע, ו/או עקב פגם, תקלה, או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה אליו.

המועצה אינה אחראית לוירוסים שחדרו למערכותיו של המשתמש עקב החיבור לאתר ו/או השימוש בו.

במקרה של סתירה או אי-התאמה בין פריט מידע לבין הנוסח הרשמי של דבר חקיקה שהתפרסם ברשומות, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון ומחייב.

אם אינך מסכים לפרט כלשהו מהאמור לעיל, אתה רשאי להתנתק מהאתר. אם בחרת להישאר באתר, ניתן להסיק מכך כי אתה מסכים, באופן מפורש, לכל האמור לעיל.

כל פניה המופיעה באתר זה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד.

 

 


הדפססגור חלון